COLOURBOX26944413JPG
MILJØ STØJ TRAFIK

Støjberegninger stemmer ikke overens med virkeligheden

Du vil altid få højere støj fra motorveje, end Vejdirektoratets beregninger viser
Man måler støjniveauet fra motorveje i decibel (dB). Ved anlæg af nye motorveje kan man af gode grunde ikke måle støjen på forhånd, og Vejdirektoratet anvender derfor en beregningsmetode for estimering af den forventede vejstøj. Her arbejder man med et gennemsnit af støjen over et døgn, hvor støjen fra en bil om natten tæller 10 gange så meget som støjen fra en bil om dagen, da vejstøj er mere generende for vejens naboer om natten. Derfor har man indført en særlig måleenhed Lden, også kaldet årsdøgnmiddelværdi, som altså er et vægtet gennemsnit af vejstøjen på et døgn og et år.

Beregning viser ikke den reelle støj i myldretiden
Udfordringen med denne udregningsmetode er, at Vejdirektoratets beregninger, som bl.a. er en del af forundersøgelsen og en eventuel VVM-redegørelse for en Kattegatforbindelse, er baseret på årsdøgnmiddelværdier. Derfor viser dB-tallene fra Vejdirektoratet IKKE den reelle oplevede og målbare støj i spidsbelastningsperioder i myldretiden. Der kan være tale om langt højere støjpåvirkning for de beboere, der bor op til 2-3 km. væk fra motorvejen, afhængig af motorvejens konstruktion, vindretning og vejrforhold. En fugtig vej giver f.eks. mere dækstøj. Så Vejdirektoratets tal viser ikke den støj, som du f.eks. kan komme til at opleve i din have om eftermiddagen, hvis du får en Kattegatforbindelse tæt på.

Vejledende grænseværdier for støj

De vejledende støjgrænser er netop kun vejledende, og de finder anvendelse i forbindelse med vurdering af støjmæssige konsekvenser ved anlæg af nye veje. Der er i den forbindelse ikke nogen generel pligt til at overholde de vejledende støjgrænser, men grænseværdierne kan bl.a. indgå i en vurdering af effekten af eventuelle støjdæmpende foranstaltninger. Du har altså ingen garanti for, at de vejledende grænseværdier vil blive overholdt, og de har ingen retsmæssig virkning!

Man kan derfor virkelig undre sig over, at Vejdirektoratet fortsætter med at bruge denne beregningsmetode, når det altid viser sig, at støjen fra motorvejen bliver reelt højere for de borgere, der bor i nærheden.

Kilde: Hvidbog om trafikstøj, april 2020. Gate 21, Rambøll og Force Technology.

Læs også denne artikel om sundhedsskadelig vejstøj https://kattegatforbindelsenejtak.dk/trafikstoej-et-af-vores-stoerste-miljoeproblemer/

Der er lukket for kommentarer.